Na podlagi razprave 18. redne seje Sveta KS Lokev, na kateri je bil  župan občine Sežana Davida Škabarja seznanjen  s  problematiko ureditve novega ekološkega otoka  za vas  Prelože smo vam dolžni posredovati najnovejše obvestilo.

Višja svetovalka I za gospodarske javne službe občine Sežana nas je po elektronski pošti obvestila, da občina Sežana umika  vlogo za spremembo namenske rabe na delu zemljišča, kjer je bil predviden ekološki otok.  Občina je to storila na podlagi pisnega  obvestila, da lastnica zemljišča št. 2716 k.o. Lokev  umika vse dogovore in soglasja, vezano na predvideno ureditev ekološkega otoka na novi lokaciji pred naseljem, kar pomeni, da tudi občina umika vlogo za spremembo namenske rabe na delu tega zemljišča v OPN (ki je bila načrtovana za ureditev eko otoka). Lastnica preklicuje soglasje za spremembo namenske rabe in za predviden eko otok na njenem zemljišču.   S preklicem soglasja in umikom  vloge za spremembo namenske rabe se dejansko ustavljajo vsa prizadevanja KS Lokev, da enkrat za vedno rešimo problematiko odlaganja odpadkov v vasi Prelože.

Že 19.05.2020 smo  na podlagi sklepa št. 45, 12. seje Sveta KS Lokev podprli  pobudo vaščanov vasi Prelože o premaknitvi odlagališča odpadkov iz centra zaselka Prelože na novo lokacijo. Pobuda posameznih vaščanov je bila podana na Zboru krajanov leta 2019. V KS Lokev smo se v celoti strinjali, da je trenutna lokacija, ki leži tik stanovanjski hiši št. 208 neprimerna, zato smo k zadevi pristopili na način iskanja  bolj primerne lokacijo, ki bi bila na robu vasi in bi imela urejeno infrastrukturo.

Dne, 07.09.2020 smo s strani Občine Sežana pridobili dopis, v katerem je bilo zapisano, da se občina  Sežana in KS Lokev že več let prizadevata, da bi za naselje Prelože pri Lokvi našla primerno lokacijo za ekološki otok, katero bi tudi ustrezno uredili. Tako kot danes je bilo tudi takrat zapisano, da se ekološki otok nahaja v bližini objekta št. 282 (Prelože pri Lokvi 3, domačija Mljač).

Občina je maja in junija 2020 prejela vlogi/pobudi KS Lokev, vezani na ureditev/prestavitev ekološkega otoka v naselju Prelože pri Lokvi in sicer, prvotno za ureditev na zemljišču št. 1280/87 k.o. Lokev, naknadno na zemljišču št. 2371 k.o. Lokev, kateremu je sledil ogled na terenu, tudi s predstavnikom izvajalca za ravnanje z odpadki, KSP d.d. Sežana. Vse predlagane lokacije do sedaj (več ogledov v zadnjih štirih letih) so se izkazale za manj ali celo neustrezne, predvsem z vidika (ne)dostopnosti in manevriranja smetarskih vozil, izjema je le zadnji ogledan predlog (zemljišče št. 2371 k.o. Lokev), kjer se je lastnik zemljišča načelno strinjal, da bi se na njegovem zemljišču postavil in uredil ekološki otok. Ureditev ekološkega otoka na tej lokaciji bi bila eventuelno možna ob predhodni spremembi namenske rabe dela zemljišča, parcelaciji in odkupa dela zemljišča. A ker sta bili tega dne 9.6.2020 na sestanku »ogledani oz. v igri« še dve drugi lokaciji v strnjenem delu vasi (o katerih naj bi se dokončno pogovorili vaščani), končna odločitev o lokaciji ekološkega otoka tisti dan ni bila potrjena.

Naknadno je Občina dne 22.6.2020, prejela dopis – pisno soglasje lastnice zemljišča št. 2716 k.o. Lokev, da se na delu te parcele uredi ekološki otok. Predmet soglasja lastnice zemljišča je veljal  za takojšnjo prestavitev ekološkega otoka, brezplačno uporabo zemljišča, parcelacijo, promet z nepremičninami in pobudo za spremembo namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče, velikosti 40 m2, za namen ureditve ekološkega otoka.

Na podlagi vsega navedenega, zavedajoč se problematike in želje po ustrezni rešitvi zadeve ter že pridobljenega pisnega soglasja lastnice zemljišča št. 2716 k.o. Lokev oziroma pobude za spremembo namenske rabe dela zemljišča št. 2716 k.o. Lokev smo bili obveščeni,  da je Občina predlog podprla in dne 7.9.2020 podala vlogo za spremembo namenske rabe za del zemljišča št. 2716 k.o. Lokev, velikosti cca 30 m2, za namen trajne ureditve in prestavitve ekološkega otoka za naselje Prelože pri Lokvi. Z lastnico zemljišča št. 2716 k.o. Lokev, je bil sklenjen pisni Dogovor št. 354-90/2020-3, z dne 1.9.2020, o medsebojni ureditvi razmerij pri urejanju ekološkega otoka. Povedali so nam tudi, da postopek spremembe namenske rabe traja dlje časa, saj je pogojen s spremembo prostorskega akta, zato so nas obvestili, da do spremenjene namenske rabe dela zemljišča št. 2716 k.o. Lokev, velikosti cca 30 rn2 (iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče), ekološki otok ostaja na obstoječi lokaciji, v bližini objekta št. 282.

Glede na preklic soglasja in umik vloge lahko naredimo zaključek, da pobuda krajanov vasi Prelože o prestavitvi oziroma  namestitvi novega ekološkega otoka, ki je bila podana na Zboru krajanov leta 2019 v tem mandatu, in verjetno tudi v naslednjem  ne bo realizirana.  Podoben  primer je bil tudi z  odkupom parcele  za avtobusno  obračališče, kjer je bila zadeva  v soglasju z Občino Sežana dogovorjena, pa se je lastnik parcele premislil.  Tudi ta projekt  v tem mandatu ne bo realiziran.

Lep pozdrav

KS Lokev

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja