Spoštovane krajanke in krajani KS Lokev

Z začetkom gradnje krožišča v Lokvi je s strani  krajanov, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja po vasi  na naslov KS Lokev prišlo kar nekaj pripomb na način izvedbe  tega projekta. Na lokalnem spletnem mediju, kot tudi na terenu so krajani izrazili svoje pomisleke ali je projekt v tej obliki sploh potreben, saj gre dejansko za velik poseg v prostor.  Največ nasprotovanje je bilo izrečenega na račun odstranitve  večjega števila dreves, ki so bila brez predhodnega obvestila s strani izvajalca del požagana.  Ker je bilo v debatah zaslediti tudi očitke, zakaj KS Lokev ne odreagira vam v  izogib nepotrebnemu ugibanju, zakaj je projekt, ki je voden in financiran s strani države potreben  posredujemo pravkar pridobljeno obrazložitev  občine Sežana, ki v projektu sodeluje le delno kot tripartitni partner. KS Lokev v projekt ni bila vključena.
Direkcija RS za infrastrukturo je po  monitoringu frekvence prevoženih motornih vozil na križišču dveh  cest, ki prečkajo območje pri pokopališču v Lokvi prišla do  ugotovitve, da obstoječa prometna infrastruktura  ne  zagotavlja   zadostnih varnostnih standardov, predvsem, ko govorimo o doseganju   hitrosti  pri direktnem vhodu na sporni del trase.  V ta namen se je predvsem zaradi  regulacije  hitrosti prevoznih sredstev odločila za izdelavo krožišče, ki po svoji osnovni obliki dejansko lahko rešuje problem. Na tem območju se nahaja tudi vaško pokopališče, ki  zaradi neprimerne infrastrukture in nezadostne cestne signalizacije ne zadostuje kriterijem zagotavljanja varnosti. Potrebno je vedeti, da se vas Lokev širi z neverjetno hitrostjo, v vasi imamo velik problem z izgradnjo novih transformatorskih postaj, promet pri pršutarni je kaotičen in kliče po hitrem ukrepanju. Da ne govorimo o ekoloških otokih, ki jih je že sedaj premalo ( npr. vas Prelože), pa do širitve pokopališča, ki je v tem trenutku na svojih skrajnih kapacitetah.  Problemov je več, kot jih hočemo videti, zato so rešitve, ki jih predlaga in financira država in če hočete občina več kot dobrodošle. V preteklosti smo imeli velike pomisleke  na preveliko centralizacijo projektov občine Sežana in forsiranju investicij po ostalih KS občine Sežana, večji projekti  so z redkimi izjemami praviloma zaobšli našo KS, sedaj pa imamo pred seboj trajnostno rešitev, ki zagotavlja razvoj naše skupnosti. Velika večina krajanov ne ve, da je projekt izgradnje krožišča na določen način povezan tudi z razširitvijo pokopališča. Projekt že ima idejno zasnovo, potrebna so samo še soglasja lastnikov parcel. Pri pokopališču so predvideni dodatni parkirni prostori, novo krožišče predvideva  poseben vhod v pokopališče. Tudi pri pršutarni se stvari se premikajo v pravo smer, potrebno bo samo malo potrpljenja.  Krajani KS Lokev moramo imeti večje ambicije in se ne smemo zadovoljiti samo z parcialnimi  rešitvami, saj kot drugo največje naselje v občini Sežana to tudi zaslužimo.
 
V dopisu je zapisano:
“Direkcija RS za infrastrukturo je v aprilu 2018 pripravila projektno nalogo za »Ureditev krožnega križišča na RT-934/6840 Sežana-Lipica-Lokev z R1-205/1026 Divača-Lokev-Lipica v km 4.00 v Lokvi« V istem mesecu je bila projektna naloga usklajena, potrjena in podpisana s strani Ministrstva za infrastrukturo in Občino Sežana. V nadaljevanji je DRSI naročil izdelavo projektne dokumentacije PZI, ki je zajemal načrt gradbeništva krožnega krožišča, načrt s področja elektrotehnike-cestne razsvetljave, načrt s področja prometnega inženirstva, katastrski elaborat ter geološko – geotehničini elaborat.. V okviru tega projekta so se na tem delu odseka ceste umestili tudi hodniki ( pločniki – op. avtorja)   za pešce, projektno so se obdelale vse potrebne rekonstrukcije infrastruktur (vodovod, meteorna kanalizacija, NN električna infrastruktura), ki bodo zaradi posega tangirane. Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI je moralo Ministrstvo za infrastrukturo pridobiti vsa soglasja za umestitev krožišča na predvideno lokacijo. Med temi soglasji je Ministrstvo pridobilo tudi »Naravovarstveno soglasje« Agencije RS za okolje« št.: 35620-1598/2020- 5 z dne 11. februarja 2021, kjer soglaša z odstranitvijo dreves na območju načrtovanega posega. Kot pogoj odstranitve dreves Agencija RS za okolje navaja izvedbo sečnje dreves izven spomladanskega časa ki je gnezditveno obdobje velikega skovika – odstranitev dreves med (1.avgustom in 1. marce naslednjega leta). Po prejeti projektni dokumentacije PZI je Ministrstvo za infrastrukturo izdelalo recenzijo projektne dokumentacije, ki je bila dokončana v oktobru 2021. V decembru 2021 je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo tri paritetni »Sporazum o sofinanciranju« z Občino Sežana in Elektro primorska d.d., ki je bil podpisan v mesecu decembru 2021. Po podpisu sporazuma je Ministrstvo izvedlo Javni razpis za izgradnjo krožišča« in ga zaključilo z sklenitvijo pogodbe za »Ureditev krožnega križišča na RT-934/6840 Sežana- Lipica-Lokev z R1-205/1026 Divača-Lokev-Lipica v km 4.00 v Lokvi« s podjetjem Grafist d.o.o. Bertoki. Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Sežana sta se dogovorili, da se bo po končanih delih na krožišču in hodnikih za pešce obnovila zasaditev enake sorte dreves, kot so po projektu predvidene za odstranitev.
Ministrstvo za infrastrukturo je v dogovoru z Občino Sežana predlagalo krajanom vasi Lokev ureditev hodnikov za pešce tudi na odseku ceste od pokopališča do Gasilskega doma Lokev. Tudi za ta projekt je bila pripravljena in podpisana projektna naloga projekt je trenutno v fazi izdelave projektirane dokumentacije PZI, kot poseben projekt, ki zajema ureditev hodnikov za pešce, ureditev infrastrukture, ter rekonstrukcija vseh cestnih priključkov. Na tem odseku je predvidena izgradnja hodnikov za pešce ter pomik regionalne ceste od objekta Pršutarna Lokev v smeri proti travniku, saj prihaja na tem območju do velikih težav ob natovarjanju in raztovarjanju kamionov v Pršutarni Lokev. Pri dostavi in odpremi blaga prihaja do nedopustnih postavitev kamionov na cestišče regionalne ceste, kar predstavlja veliko prometno nevarnost. Za potrebe pomika ceste in ureditvi hodnikov za pešce je bil odkupljen opuščen objekt nasproti Pršutarne Lokev, kar bo pripomoglo k razširitvi cestišča”.

Za konec prispevka samo še dodatno pojasnilo. KS Lokev bo v prihodnjih dneh s predstavnico občine Sežana naredila dodatne razgovore, ter  pridobila projektno nalogo podpisano s strani Ministrstva za infrastrukturo RS in Občine Sežana, pridobila v vpogled naravovarstveno soglasje, ter načrt krožišča, ker od osnutka pa do začetka   gradnje krožišča v projekt sploh nismo bili  vključeni.
Dokumentacija bo shranjena na sedežu KS Lokev in bo po potrebi po predhodni najavi dostopna v vpogled zainteresirani javnosti.

Za boljšo predstavo končne podobe območja  pri pokopališču vam v predogled posredujemo skico načrta prenovljenega pokopališča z umeščenim krožiščem. 

Osnutek načrta prenovljenega pokopališča z umeščenim krožiščem

Prispevek pripravil: Robert Müllner

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja